Trang chủ CÔNG NGHỆ SAP bổ nhiệm “nữ tướng” phụ trách khu vực Đông Nam Á